Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorstwom w odniesieniu do „nowej infrastruktury” lub starej, lecz zmodernizowanej. Dotyczy ono również obowiązku przedkładania taryf. W projekcie zdefiniowano i określono m.in. preferencyjne warunki przyłączania do sieci mikroinstalacji oraz finansowania przez odbiorców przemysłowych kosztów produkcji energii z odnawialnych źródeł. Proponowane przepisy określają ustalanie krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie.

Projekt wpłynął do Sejmu 19 października 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO i KP PSL. 4 grudnia 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.