To efekt zmian wprowadzonych przez wchodzącą w życie 4 września ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 1211).

Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w których uczestniczą środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.


Ustawa rozszerza listę przypadków, kiedy zmiana decyzji np. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydłuża też terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję środowiskową.