Uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę to jedne z obietnic wygłoszonych przez premiera w ostatnim expose. Podczas wtorkowego posiedzenia rządu podjęto kolejny krok ku ich realizacji i przyjęto założenia do projektu nowelizacji prawa budowlanego.


Budowa domu jednorodzinnego nie będzie wiązała się już z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia prac wystarczy zgłoszenie budowy oraz dostarczenie projektu budowlanego. Rząd liczy, że dzięki nowemu rozwiązaniu nie będzie już trzeba wydawać ok. 48 tys. pozwoleń rocznie.

Planowany akt zakłada również, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, jeśli będzie jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Ma to dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz tych, które nie oddziałują negatywnie na środowisko.

Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominiecie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.
 

Przy powstawaniu większej liczby obiektów - pozwolenie na użytkowanie zastąpi zawiadomienie o zakończeniu budowy. Nowe przepisy obejmą budowę warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Procedury budowlane będą krótsze o ok. 120 dni, a ich liczba zostanie zredukowana z 29 do 24. Wyeliminowane zostanie 5 procedur: zawieranie uzgodnień z dostawcami mediów (wodociągi i telekomunikacja), z zarządcą drogi oraz zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.
 

Uproszczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego. Nie będzie obowiązku zgłoszenia przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestor w ciągu 14 dni będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę lub do uzupełnienia zgłoszenia budowlanego.