Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Beata Jaczewska.

Projekt opracowany został w związku z koniecznością transponowania do polskiego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa CAFE).

Przedmiotowa dyrektywa odnosi się głównie do rozwiązań dotyczących drobnego pyłu zawieszonego PM2,5.

Podstawowym celem dyrektywy jest:

- zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko jako całość,

- ocena jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów,

- uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, pomocnych w walce z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz w monitorowaniu długoterminowych trendów i poprawy stanu powietrza wynikających z realizacji środków krajowych i wspólnotowych,

- zapewnienie, aby informacja na temat jakości powietrza była udostępniana społeczeństwu,

- utrzymanie jakości powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawa w pozostałych przypadkach,

- promowanie ścisłej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej, której przewodniczącą została poseł Ewa Wolak (PO).

Źródło: www.sejm.gov.pl