Zgodnie z art. 545 ust. 1 Prawa wodnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy nowe. W nowelizacji zmodyfikowano tę regułę, przyjmując co do zasady, że zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowego Prawa wodnego wątpliwości budziło np. to, czy czynności procesowe dokonane pod rządami starego Prawa wodnego (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), m.in. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie. Konieczność stosowania nowych regulacji powodowała, że organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, zobowiązane były do uzyskania opinii i uzgodnień. Konieczne było odsyłanie dokumentacji i uzupełnianie stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzanie wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie i inne. To wszystko wydłużało postępowania. Nowelizacja była potrzebna.

Ustawa uchyla również wymóg określenia wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jako elementu wniosku o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zgody na rozporządzenie nieruchomością przez Wody Polskie.

Ponadto, dodaje przepisy określające zasady postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem dwóch przepisów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.