Z dniem 22 lutego 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176) określające sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i tryb jej pobierania oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.), dodanego w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), tj. tzw. ustawą deregulacyjną. Wskazana nowelizacja ułatwiła dostęp do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, m.in. poprzez odstąpienie od egzaminów weryfikujących wiedzę osób zainteresowanych posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Nowe przepisy porządkują sposób przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych oraz dostosowują organizację pracy komisji kwalifikacyjnej do nowych przepisów ustawowych, określających sposób nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przepisy rozporządzenia określają terminy, w których komisja kwalifikacyjna będzie przekazywała informacje o podjętych działaniach, dotyczących złożonych wniosków. Ponadto rozporządzenie nakłada na wiceprzewodniczącego komisji obowiązek zapewnienia zachowania jednolitości merytorycznej postępowań kwalifikacyjnych, weryfikowania nowych pytań egzaminacyjnych, dokonania wyboru odpowiednich pytań egzaminacyjnych na każde postępowanie kwalifikacyjne oraz przedstawienia Głównemu Geodecie Kraju, do zatwierdzenia, propozycji zestawów pytań na egzaminy pisemne. Nowa regulacja określa również zadania sekretarzy komisji kwalifikacyjnej (obsługa administracyjno-organizacyjna komisji kwalifikacyjnej, obsługa techniczna postępowań kwalifikacyjnych, a także prowadzenie bieżącej korespondencji z osobami zainteresowanymi w sprawach związanych z organizacją postępowań kwalifikacyjnych).

Rozporządzenie reguluje również warunki, które powinien spełniać program kształcenia, aby zapewniał uzyskanie przez osoby legitymujące się dyplomem odpowiednich studiów wyższych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Efekty kształcenia, które powinny wynikać z ww. programu określone zostały w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia obowiązywać zaczną również nowe zasady dokumentowania praktyki zawodowej.

Adam Bochentyn