Od 24 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 96). Nowe przepisy zastąpiły obowiązujące do tej pory rozporządzenie z dnia 14 października 2010 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1319).

W nowym rozporządzeniu określono jedynie sposób przeprowadzenia próby strzępienia, nie określono natomiast wzoru informacji o wynikach tej próby (poprzednie rozporządzenie taki wzór zawierało) ponieważ informacja ta jest obecnie elementem sprawozdania – nie ma więc potrzeby sporządzania odrębnej informacji.

Opisany w nowym rozporządzeniu sposób przeprowadzania próby strzępienia nie zmienia się w stosunku do wcześniejszych przepisów. Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki poddają próbie strzępienia odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji po przeprowadzonym demontażu. Próbę strzępienia przeprowadza się w celu określenia średniej zawartości frakcji materiałowych uzyskiwanych w wyniku przerobu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co z kolei służy określeniu poziomu ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dane przekazane przez prowadzących strzępiarki wykorzystywane są przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu przy sporządzaniu rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji.