Przepisy nowelizacji wprowadzają następujące wymogi dotyczące warunków technicznych oraz usytuowania dróg publicznych:
- układ geometryczny przed wjazdem do tunelu o długości większej niż 250 m powinien, w przypadku zamknięcia tunelu, zapewnić możliwość zawracania,
- zmiana liczby pasów ruchu, prowadzonych w każdym z kierunków w tunelu o długości większej niż 500 m zlokalizowanym w ciągu transeuropejskiej sieci drogowej, może nastąpić przed wlotami do tunelu w odległości nie mniejszej niż 170 m w terenie zabudowy lub nie mniejszej niż 270 m poza tym terenem,
- środkowy pas dzielący drogi klasy A, S lub GP powinien być połączony przejazdem awaryjnym z jezdnią przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach nie większych niż 4 km,

- przed wjazdem do tunelu o długości większej niż 250 powinny zostać zainstalowanie: sygnalizacje świetlne, zapory umożliwiające zamknięcie tunelu oraz systemy znaków lub tablic tekstowych.

Nowe przepisy nie będą stosowane do dróg publicznych prowadzących do tuneli o długości mniejszej niż 500 m i zlokalizowanych poza transeuropejską siecią drogową, wybudowanych przed dniem ich wejścia w życie.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 560)