Nowe regulacje potrzebne są w związku ze zbyt wysokim zużyciem i emisją fluorowanych gazów cieplarnianych oraz brakiem harmonizacji przepisów krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy). Niezbędne jest również wykonanie przepisów UE - w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych m.in. wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów UE, ustanowienie systemu certyfikacji osób wykonujących określone czynności oraz przedsiębiorstw prowadzących określoną działalność w obszarze fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) reguluje tylko sprawy w zakresie SZWO, tj.: wymóg uzyskania świadectwa kwalifikacji przez wykwalifikowany personel, obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane, obrót substancjami kontrolowanymi, wymóg sprawozdawczości, opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na teren Rzeczypospolitej Polskiej, sprawy kontroli i nadzoru oraz kar pieniężnych i przepisy karne w powyższym zakresie.

W porównaniu do obowiązującej ustawy projekt nowych regulacji przewiduje w szczególności:

1)   zastąpienie świadectw kwalifikacji, wydawanych na okres 5 lat, bezterminowymi certyfikatami dla personelu;

2)   rezygnację z opłat za wprowadzenie substancji kontrolowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   przekazanie głównie organom Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej nadzoru nad postępowaniem z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, sprawowanego obecnie przez ministra właściwego do spraw środowiska.

www.sejm.gov.pl