Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego


Z dniem 20 marca 2014 r. wejdzie w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274) . Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 285-287 i 289 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). Zgodnie z wprowadzonymi w Prawie ochrony środowiska zmianami podmioty korzystające ze środowiska obowiązane są do składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, jak również do wnoszenia opłat za dany rok kalendarzowy tylko raz w roku – do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość rocznej opłaty z tytułu korzystania ze środowiska ustalono na poziomie 800 zł.


Nowe rozporządzenie dostosowuje treść wzorów wykazów (określone w formie załączników) i objaśnień do zmienionych przepisów Prawa ochrony środowiska. Ponadto wprowadza ułatwienia dla podmiotów korzystających ze środowiska składających wykazy, przewidując możliwość prowadzenia i przedkładania wykazów nie tylko w formie pisemnej, lecz również w formie elektronicznej. Zgodnie z nowymi przepisami wykazy przedkładane w postaci elektronicznej muszą być 1) wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów; 2) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


Nowe przepisy oddziaływać będą przede wszystkim na podmioty, które korzystają ze środowiska i zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska są obowiązane do sporządzania wykazów o zakresie tego korzystania i przedłożenia ich marszałkowi województwa. Regulacja rozporządzenia wpłynie również na organy administracji publicznej (w tym zwłaszcza marszałków województwa) oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274)


Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego