Fluorowane gazy cieplarniane (substancje HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Ich emisja do atmosfery wpływa na ocieplanie się klimatu. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony (tzw. substancje zubożające warstwę ozonową – SZWO), które wciąż znajdują się w urządzeniach, ale których stosowanie jest bardzo ograniczone.

Nowa ustawa ma ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ma się to odbywać przede wszystkim  poprzez:

- zapewnienie instalowania, serwisowania i demontażu urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane i SZWO przez personel posiadający odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności certyfikaty;

- zapewnienie prowadzenia okresowych kontroli szczelności urządzeń i systemów zawierających SZWO lub F-gazy przez operatorów tych urządzeń i systemów (firmy/przedsiębiorcy);

- wprowadzenie systemu monitorowania i kontroli przepisów UE i przepisów ustawy dotyczących F-gazów i SZWO;

- wprowadzenie systemu administracyjnych kar pieniężnych i przepisów karnych za niewypełnianie obowiązków wynikających z prawa UE oraz ww. ustawy w zakresie F-gazów i SZWO.

W ustawie określono także, że podmioty wprowadzające do Polski produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnice (zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub SZWO), a także pojemniki zawierające te gazy i substancje, będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim.

Przewidziano także utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Będzie on zawierał m.in. informacje o podmiotach użytkujących duże (zawierające co najmniej 3 kg substancji) urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne i pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej i niektóre inne urządzenia, a także o rodzaju ilości substancji zubożającej warstwę ozonową lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zawartych w tych urządzeniach i systemach.

Osoby serwisujące urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz systemy zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje zubożające warstwę ozonową, będą musiały posiadać odpowiedni certyfikat wydawany bezterminowo.

Ustawa ureguluje kwestie sprawozdawczości w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Na podmioty przywożące tego typu substancje do Polski oraz je wywożące, zostanie nałożony obowiązek przekazywania  rocznych sprawozdań do wyspecjalizowanej jednostki. Obowiązek ten dotyczyć będzie także podmiotów stosujących te substancje i gazy w procesach wytwarzania produktów (np. pianek), produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów, a także podmiotów prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie.

Za kontrolę przestrzegania przepisów ustawy będą odpowiadać Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Straż Pożarna oraz Minister Obrony Narodowej lub organy przez niego wskazane.

(www.mos.gov.pl)