Kary za nieprzestrzeganie unormowań dotyczących odpadów mają na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie ludzi.


Decyzja o wymierzeniu kary

Decyzję o administracyjnej karze pieniężnej podejmuje właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, określając w niej rodzaj niedozwolonego działania oraz wysokość kary. Karę w ustalonej wysokości należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – na rachunek bankowy właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie wpływy z takich kar zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość kar


Od 1.000 do 1.000.000 złotych

Zmiana kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na inne przez ich rozcieńczanie, mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami czy materiałami – w celu obniżenia stężenia substancji niebezpiecznych tak, aby ich poziom odpowiadał przewidzianym normom;

Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów albo odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych – jeżeli ich zmieszanie nie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów oraz w wyniku takich działań nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska;

- Zbieranie poza miejscem ich wytwarzania:
+pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
+komunalnych osadów ściekowych,
+zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych,
+zmieszanych odpadów komunalnych,
+odpadów zielonych;

- Zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem;

- Prowadzenie działalności polegającej na gospodarowaniu niektórymi odpadami bez odpowiedniego wpisu do rejestru;

- Zrzuty olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi

- Rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą, z innymi substancjami lub przedmiotami – w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

- Wydobywanie odpadów ze składowiska niezgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska, a w przypadku braku takiej instrukcji – bez uzyskania zgody na ich wydobycie.

Od 2.000 do 10.000 złotych

- Transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru.

500 złotych

- Niezłożenie rocznych sprawozdań:
+o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
+o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
przez zobowiązane do tego podmioty.

2.000 złotych (można ją wymierzać wielokrotnie, ale w jednym roku maksymalnie do wysokości 8.500 złotych)

- Nieprzekazanie rocznych sprawozdań w terminie określonym w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za ich niezłożenie.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec