Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W opublikowanym właśnie rozporządzeniu określone zostały te rodzaje instalacji. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101).

Wejście w życie nowelizacji spowoduje konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych (zgodnie z art. 28). Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie.

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zostało dostosowane do brzmienia Załącznika I dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED), wprowadzając m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych branż przemysłowych. Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 5 września 2014 r. wraz z nowelizacją Prawa ochrony środowiska.