Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Czy możliwa jest niwelacja działki rolnej położonej w Parku krajobrazowym w celu jej uprawy?

Odpowiedź
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wynikające
z potrzeb jego ochrony. Zgodnie z tym przepisem na terenie parku krajobrazowego można zakazać m.in. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Należałoby w tym przypadku zapoznać się z uchwałą sejmiku województwa, mocą której utworzono ten Park krajobrazowy i sprawdzić jakiego rodzaju zakazy zostały w niej wprowadzone. Jeżeli znajduje się tam ww. zakaz prac ziemnych dokonanie takiej niwelacji będzie niemożliwe, o ile prowadzi do zmiany rzeźby terenu.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .