Zawarte w dniu wczorajszym  porozumienie dotyczy pobudzania partnerstwa handlowego między Polską i Japonią w dziedzinie technologii, m.in. z zakresu zwiększania efektywności energetycznej i wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami.
Prezes NEDO Hideo Hato oraz minister Środowiska Andrzej Kraszewski podkreślili ogromną wagę dotychczasowej, pomyślnej współpracy obu państw m.in. w ramach realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), a następnie zgodzili się prowadzić dalsze rozmowy dotyczące możliwości przyszłej współpracy przynoszącej korzyści środowisku.

- Robimy kolejny krok w kierunku zacieśniania współpracy – jesteśmy zadowoleni z przebiegu i efektów współpracy z partnerami z Japonii. Potwierdziliśmy gotowość do podjęcia współpracy w zakresie technologii niskoemisyjnych – na rynku, na którym istotne jest wsparcie rządu dla podmiotów-liderów gotowych do podjęcia działań – podkreśla minister Kraszewski.

Dzięki zawartemu porozumieniu polskie Ministerstwo Środowiska będzie wspólnie z japońską agencją NEDO aranżować spotkania potencjalnych partnerów biznesowych w zakresie wspólnego wdrażania nowoczesnych technologii w Polsce. – Ministerstwo Środowiska będzie po stronie polskiej zachęcać inwestorów zainteresowanych japońskimi technologiami. Japońskie firmy zainteresowane współpracą będzie rekomendować NEDO.

Japońska agencja NEDO realizuje indywidualne projekty demonstracyjne w wybranych państwach partnerskich wspierając tym samym badania i promując rozwój technologii w obszarach: energetyki, ochrony środowiska i technologii przemysłowych. Współpraca z Polską będzie dotyczyć czystej energii, podnoszenia wydajnoœci energetycznej, inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid) czy inteligentnych społeczności (Smart Community).
Na współpracę w ramach polsko – japońskiego porozumienia mają szansę podmioty, które zgłoszą Ministerstwu Środowiska chęć współpracy, wskażą interesujący je obszar i będą mogły zaprezentować doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 wrzeœnia 2011 roku. Następnie Ministerstwo będzie rekomendować podmioty do współpracy, dla których studia wykonalności opracowane dla propozycji projektów będą podstawą do sformalizowania współpracy.
Czym dla Polski może zaowocować współpraca? – Polska musi stawiać na szybkš modernizację. Japońskie zaawansowane technologie mogš pomóc nam w osiąganiu ambitnych celów polityki klimatycznej i jednocześnie zwiększać efektywność kosztową i konkurencyjność naszej gospodarki wspierać wysiłki budowania „zielonej gospodarki” – podkreśla minister Kraszewski.

Współpraca polsko - japońska w zakresie ochrony Środowiska i klimatu dotyczyła w ostatnim czasie m.in. sprzedaży jednostek emisji CO2 w systemie globalnym (tzw. AAU). Za zainwestowane w ten sposób pieniądze w Polsce realizowane są projekty proklimatyczne, m.in. dotyczące termomodernizacji.