Objęte kontrolą nadleśnictwa właściwie określiły zakres przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych. Zrealizowane inwestycje były ściśle związane z prowadzoną gospodarką leśną i wpłynęły na poprawę warunków transportu drewna. Ponieważ niektóre drogi leśne pełnią także funkcję dojazdów pożarowych, ich przebudowa pozytywnie wpłynęła na zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej lasów.

Cztery spośród dziewięciu skontrolowanych nadleśnictw nierzetelnie przygotowały przetargi na przebudowę i utrzymanie dróg leśnych. Nieprawidłowości stwierdzono również w obszarze stosowania przez nadleśnictwa przepisów ustawy - Prawo budowlane. W czterech nadleśnictwach przed rozpoczęciem przebudowy aż 22 odcinków dróg leśnych, nie zgłoszono tego zamiaru właściwym organom. Z kolei w innych do wykonania robót budowlanych przystąpiono przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez te organy.

Niektóre nadleśnictwa niewłaściwie kwalifikowały zarządzane drogi jako las, a nie jako obiekty budowlane. NIK nie zgadza się ze stanowiskiem nadleśniczych, że drogi takie, zarówno przed przeprowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i po dokonaniu ich przebudowy, nie były obiektami budowlanymi.

Problem kwalifikowania dróg leśnych pod kątem stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane miały również organy administracji architektoniczno-budowlanej. Niektóre twierdziły bowiem, że drogi leśne nie podlegają tej ustawie, gdyż są położone w lesie, a ewentualna przebudowa drogi realizowana jest jedynie w oparciu o plan urządzania lasu. NIK zwraca natomiast uwagę, że już w 2010 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zajął w tej kwestii stanowisko - zgodnie z nim wszystkie drogi leśne, które powstały z zastosowaniem wyrobów budowlanych, należy traktować jako obiekty budowlane.

Izba skierowała również wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań, które zapewniłyby jednolite podejście organów administracji architektoniczno-budowlanej odnośnie prawidłowego kwalifikowania robót budowlanych prowadzonych na drogach leśnych.

Źródło: NIK, stan z 9.03.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami