Wnioskodawczyni wystąpiła do rady miejskiej o nadanie nazwy ulicy. Wniosek uzasadniła potrzebą wydzielenia nowej ulicy do nowobudowanych budynków jednorodzinnych i potrzebą nadania czytelnej oraz jednoznacznej numeracji. Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła kopię mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym przebiegiem proponowanej ulicy.

Rada miejska stwierdziła, że zaznaczony teren nie może być uznany za drogę wewnętrzną. Nie został bowiem wydzielony geodezyjnie pod drogę. Wnioskodawczyni wezwała radę miejską do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niepodjęciu czynności, które doprowadziłyby do nadania nazwy ulicy. Wskazała, że przepis art. 4 ustawy o drogach publicznych nie wprowadza wymogu wydzielenia geodezyjnego ulicy.

NSA rozpatrując skargę przypomniał, iż droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno - użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Natomiast pojęcie ulica, użyte w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), oznacza drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. A skoro droga to budowla przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym rozumianym jako grunt wydzielony liniami granicznymi, to tym samym warunkiem koniecznym do podjęcia przez organ gminy uchwały w sprawie nazwy ulicy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), jest uznanie określonego pasa gruntu za drogę w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), w tym jego wydzielenie liniami granicznymi. Nie można nadać nazwy ulicy dla pasa gruntu, który nie jest wydzielony liniami granicznymi. Tym samym organ gminy nie obciąża obowiązek podjęcia uchwały w sprawie nazwy ulicy, jeśli pas gruntu uznawany przez wnioskodawcę za drogę wewnętrzną nie został wydzielony liniami granicznymi – uznał NSA.

Na podstawie: Wyrok NSA z 27 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1742/11