Pytanie:
Czy każda oczyszczalnia ścieków wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości- dalej r.i.p.z.ś.?

Na terenie powiatu eksploatowane są oczyszczalnie komunalne oraz oczyszczalnie przemysłowe mające pozwolenia sektorowe na terenie zakładów zajmujących się: produkcją drożdży oraz zakładu posiadającego pozwolenie zintegrowane, ale oczyszczalnia nie jest ujęta w pozwoleniu IPPC, gdyż jest instalacją pomocniczą niepowiązaną ściśle z instalacją IPPC. Ewentualnie, kto jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni - marszałek czy starosta?

Opisana w pytaniu oczyszczalnia ścieków dla instalacji posiadającej pozwolenie IPPC nie jest instalacją odrębną, jest ujęta w pozwoleniu IPPC jako instalacja pomocnicza, podczyszczająca ścieki pochodzące z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Omawiana oczyszczalnia jest eksploatowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź:
Nie każda oczyszczalnia ścieków wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z ust. 6 pkt 13 załącznika do r.i.p.z.ś., pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Z powyższego wynika, że pozwolenie zintegrowane wymagane jest w przypadku, gdy ścieki pochodzą z instalacji IPPC i nie trafiają na oczyszczalnię komunalną (czyli odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków przemysłowych).

W tym kontekście opisana w pytaniu oczyszczalnia przyjmująca ścieki przemysłowe, m.in. z instalacji IPPC, jednocześnie niebędąca integralną częścią instalacji IPPC ani nie pełniąca roli oczyszczalni komunalnej – wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego w danym przypadku jest ten organ, który wydał pozwolenie zintegrowane dla instalacji podstawowej zakładu (rozumiem, że instalacja znajduje się na terenie zakładu z instalacją IPPC).
Jeżeli instalacja przyjmuje ścieki przemysłowe, ale nie z instalacji IPPC, nie wymaga pozwolenia zintegrowanego, a tylko pozwolenia sektorowego.

Zapis w ust. 6 pkt 13 załącznika do r.i.p.z.ś. dotyczący instalacji do oczyszczania ścieków nie jest dostatecznie czytelny i jednoznaczny. Akt r.i.p.z.ś. jest jednym z aktów prawnych, w których implementowano do przepisów krajowych dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – dalej dyrektywa IED, toteż należy posiłkować się tą regulacją.

W załączniku I do dyrektywy IED pod pozycją 6.11 wymienia się oczyszczalnie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG (komunalne) i pochodzących z instalacji objętych rozdziałem II (IPPC), prowadzonych przez niezależnego operatora. Z takiego zapisu wynika, że nie chodzi o instalację do oczyszczania ścieków należącą do prowadzącego instalację IPPC, z której pochodzą ścieki kierowane na tę oczyszczalnię.

Dodatkowo w Polsce bezpośrednio obowiązuje również rozporządzenie (WE) 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. UE L. 33 z dnia 4 lutego 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 166/2006, dotyczące praktycznie instalacji IPPC. W załączniku I do rozporządzenia 166/2006 (rodzaje działalności) w pkt 5 lit. g wskazano niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w tym załączniku (generalnie IPPC).

Stanowisko Ministerstwa Środowiska (zaprezentowane na stronie IPPC) jest jednak w tej kwestii inne niż wynikałoby z dyrektywy IED i rozporządzenia 166/2006, tzn. że zapis ust. 6 pkt 13 załącznika do r.i.p.z.ś. dotyczy nie tylko operatora zewnętrznego, ale każdego, czyli również prowadzącego jednocześnie przedmiotową oczyszczalnię i instalację IPPC.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów