Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły podpisał dokument, dzięki któremu unikalne wartości przyrodnicze tego obszaru znajdą się pod szczególną ochroną i zachowane zostaną dla przyszłych pokoleń.

Torfowisko Linie PLH040020 to obszar leżący na wysokości 93-95 m n.p.m., obejmujący cenne florystycznie torfowiska wysokie i przejściowe w Polsce. Jest też jednym z trzech stanowisk brzozy karłowatej w Polsce - rośliny pozostałej z okresu lodowcowego, ważnej dla zachowania różnorodności biologicznej Polski, a także poprawy reprezentacji geograficznej tego siedliska. W granicach obszaru stwierdzono występowanie 2 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: torfowisk wysokich z roślinnością torfotwórczą oraz torfowisk przejściowych i trzęsawisk. W sumie torfowiska zajmują prawie trzy czwarte powierzchni obszaru. Na terenie obszaru Natura 2000 występują także chronione i cenne gatunki roślin, takie jak bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, pływacz zwyczajny, wątlik błotny i bobrek trójlistkowy.

Celem podpisanego planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań skutecznej ochrony obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Linie PLH040020 wskazuje m.in. na konieczność przeprowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej, wykonania badań hydrogeologicznych oraz prowadzenia obserwacji umożliwiających reagowanie na ewentualnie pojawiające się nowe zagrożenia lub nasilanie się czynników już oddziałujących negatywnie na chronione siedliska.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy planuje opracowanie planów zadań ochronnych dla kolejnych 17 obszarów Natura 2000.

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl