Pytanie:
Jak ma postąpić starosta w przypadku, gdy wpływa do niego wniosek firmy budowlano-projektowej na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie (zgodnie z zapisem UPUL) i dokonanie przebudowy drzewostanu (niezgodnie z zapisem UPUL)? Należy dodać, że plan został wykonany dla działki będącej własnością osoby fizycznej. Czy w opisanej sytuacji należy firmie wydać decyzję? Czy uwzględniając plany urządzenia lasu, należy tylko zalegalizować usunięte drzewa zgodnie z zapisami planu?

Odpowiedź:
Jeżeli planowane zabiegi pielęgnacyjne zostały dokonane zgodnie z UPUL oraz zgodnie ze sztuką leśną, to drewno należy ocechować w miejscu pozyskania. Należy odmówić zgody na odnowienie lasu niezgodnie z UPUL. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) - dalej u.l., zobowiązuje właściciela lasów do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, w tym do zachowania w lasach roślinności leśnej oraz ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach, w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.

Jeżeli UPUL przewiduje wprowadzenie innych upraw leśnych niż zamierza tego dokonać właściciel, to decyzji zezwalającej na dokonywania zmian w UPUL bez jego uprzedniej zmiany nie można wydać. Gdyby właściciel lasu nie dokonał odnowienia w ciągu 5 lat od usunięcia drzewostanu, wtedy starosta musiałby wydać decyzję nakazującą mu wykonanie tych prac (art. 24 u.l.), określając rodzaj upraw leśnych zgodnie z UPUL.

Starosta sprawujący nadzór nad lasami prywatnymi (art. 5 u.l.), wyjaśniając odmowę wydania decyzji, powinien uzasadnić ją niezgodnością z zapisami UPUL. Powinien również wskazać rodzaj upraw, jakie powinny zostać wprowadzone zgodnie z planem.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami