Pytanie:
Do organu wpłynął wniosek właścicieli lasu prywatnego, zlokalizowanego na terenie miasta, o zdjęcie klauzuli ochronności. Wraz z wnioskiem wpłynęły zgody od części właścicieli lasów na zdjęcie klauzuli ochronności z lasu. Trzech z kilkunastu właścicieli do dnia dzisiejszego takiej zgody nie dostarczyło, ze względu na brak możliwości ustalenia ich adresu pobytu, nie ma możliwości dostarczenia korespondencji.

Czy starosta, mając na uwadze treść art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., może wydać decyzję pozytywną dla przedmiotowego lasu uznając awizowaną korespondencję za dostarczoną?

Czy powinien w tym przypadku odmówić wydania decyzji ze względu na brak zgody kilku właścicieli lub wydać decyzję dla części lasu, tam gdzie właściciele wydali zgodę?

Odpowiedź:
Nie można wydać decyzji częściowo znoszącej klauzulę ochronności z lasu prywatnego. Na zdjęcie klauzuli ochronności muszą zgodzić się wszyscy właściciele lasu i zgoda ta nie może być zgodą dorozumianą.

Uzasadnienie:
Jeżeli część właścicieli lasu nie zgadza się na zdjęcie z lasu klauzuli ochronności, albo nie można się z nimi skontaktować w celu uzyskania ich stanowiska, to starosta nie może jej zdjąć, nawet wtedy, gdy zaistniały przesłanki uzasadniające zniesienie ochronności. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1a u.l., należy rozumieć jako zgodę zarówno na objęcie lasu klauzulą ochronności, jak i na zdjęcie tej klauzuli.

Zatem, nawet w przypadku, gdyby organ uznał, że dostarczył korespondencję ze skutkiem doręczenia, to i tak nie mógłby wydać decyzji, w tym decyzji częściowej, gdyż zgoda dotyczy wszystkich właścicieli lasu i nie można ani pominąć któregoś z właścicieli, ani wydać decyzji częściowej. O ile art. 16 ust. 1a u.l. w części dotyczącej wyrażenia zgody wszystkich właścicieli lasu na objęcie lasu klauzulą ochronności jest uzasadniony i zrozumiały, to w części dotyczącej zdjęcia tej klauzuli jest co najmniej niefortunny, ponieważ zdjęcie tej klauzuli jest niemożliwe nawet wtedy, gdy odpadła przesłanka uzasadniająca szczególna ochronę lasu ze względów ekologicznych. W razie braku zgody choćby jednego z właścicieli starosta oraz właściciele lasu są pozbawieni możliwości skutecznego działania.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami