Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej, jeżeli zawiera ona elementy operatu wodnoprawnego na pobór wody i spełnia warunki ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.?

Odpowiedź

Dokumentacja hydrogeologiczna jest dokumentacją inną niż operat wodnoprawny, zatem na jej podstawie nie można wydać pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

Przepis art. 131 ust. 2 pr. wod. wymaga, aby do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączony był operat wodnoprawny.
Odstępstwo od tej zasady zawarte jest w przepisie art. 131 ust. 4 pr. wod., który dopuszcza wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie projektu urządzeń wodnych, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu. Odstępstwo to dotyczy jednakże wyłącznie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, podczas gdy z pytania wynika, że przedmiotem pozwolenia ma być pobór wód, czyli szczególne korzystanie z wód. W takim przypadku, stosownie do przepisu art. 131 ust. 2b pr. wod., dokumentacja hydrogeologiczna jest dodatkowym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, niezależnym od operatu wodnoprawnego.

Uwagi

Pragnę przypomnieć, że zakład ubiegający się o pozwolenia wodnoprawne może opracować operat wodnoprawny we własnym zakresie, gdyż pr. wod. nie wymaga, aby operat był opracowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Istotą jest aby odpowiadał on wymogom wynikającym z art. 132 pr. wod. i zawierał informacje niezbędne do wydania pozwolenia.