Pytanie
Na jakiej podstawie i w jakim zakresie można dochodzić odszkodowania w związku z ustanowieniem formy ochrony przyrody (obszar Natura 2000) na potencjalnych terenach inwestycyjnych?
Nieruchomości, których dotyczy pytanie, sąsiadują z nieruchomościami, które zostały objęte zasięgiem obszaru Natura 2000 (SOO). Przed ustanowieniem obszaru Natura 2000 dla nieruchomości gruntowych uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy wraz z planem urbanistycznym – dokonano podziału nieruchomości na działki budowlane oraz drogowe (nie uwzględniając obszaru chronionego, który w tym czasie nie był wyznaczony). Po czterech latach od wydania decyzji o warunkach zabudowy na przyległym terenie wyznaczono obszar Natura 2000. Z uwagi na powyższe część działek (posiadających warunki zabudowy) została pozbawiona dojazdu, co skutkuje brakiem możliwości realizacji pierwotnego planu zabudowy, który przewidywał stworzenie tam zabudowy mieszkaniowej.
Czy i na jakim gruncie poszkodowanym właścicielom działek, które pozbawione zostały dojazdu, przysługuje jakaś forma odszkodowania lub rekompensaty kosztów poniesionych w ramach uzyskania decyzji warunków zabudowy, opłaty adiacenckiej czy wyznaczenia podziału nieruchomości?
Jakie działania mogą podjąć właściciele?
Do jakiego organu należy kierować wniosek?