Przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska w zakresie uwzględniania bezpiecznej odległości w procesie planowania przestrzennego mają zastosowanie wyłącznie do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakłady sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające kryteriów zawartych w definicji poważnej awarii przemysłowej nie są objęte wymogiem uwzględnienia wymagań w zakresie uwzględniania bezpiecznej odległości, co jednak nie oznacza, że dla tych zakładów odległość od innych obiektów jest bez znaczenia. - wyjaśnia wiceminister Mazurek, odpowiadając na interpelację nr 3975 poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie lokalizacji zakładów przetwarzających odpady.

W trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), ocenia się m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 wymienionej ustawy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może zostać stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Obszar taki może zostać ustanowiony m.in. dla składowiska odpadów komunalnych czy kompostowni, jeżeli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu (art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska). Zawartość raportu wskazuje art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku określenia zakresu raportu może nie zawierać wszystkich wymienionych elementów).

Pobierz ebook i dowiedz się więcej 
Wytwarzanie produktów
z odpadówW raporcie powinien być zawarty opis przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; oddziaływanie na środowisko wybranego wariantu, w szczególności na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. Ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są brane pod uwagę przez właściwy organ przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 80 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Uzyskanie tej decyzji jest wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyj. odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia).

Tak więc kwestia ewentualnej odległości instalacji do przetwarzania odpadów od innych obiektów z uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia powinna wynikać z raportu oddziaływania na środowisko, o ile jest sporządzany, i powinna zostać uwzględniona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia. Należy też zauważyć, iż postępowanie w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzane z udziałem społeczeństwa.

Moim zdaniem, wyjaśnia wiceminister Mazurek, nie ma zatem potrzeby dodawania kolejnych przepisów regulujących tę kwestię, obowiązujące przepisy pozwalają bowiem na uwzględnienie odległości od pozostałej zabudowy i funkcji terenów nie w sposób sztywny, ale z uwzględnieniem konkretnych uwarunkowań dotyczących samego przedsięwzięcia jak i uwarunkowań wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia w danym miejscu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 6 lipca 2016 r.