Celem wprowadzenia opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego ma być skłonienie użytkowników toreb foliowych do przejścia na torby wielokrotnego użytku.

Dużym problemem są również opakowania aluminiowe, przede wszystkim puszki. To ogromny rynek, ponieważ na świecie sprzedaje się rocznie około 200 miliardów tego typu opakowań. Ze sprawozdań składanych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach wynika, że masa opakowań z aluminium wprowadzona na rynek w Polsce w 2016 r. wyniosła 86.553,445 Mg. Szacuje się, że większość tych opakowań stanowią aluminiowe puszki do napojów.

Pogłoski o wprowadzeniu opłaty wynikają prawdopodobnie z faktu, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zleciła pracę pn. „Przygotowanie opracowania dotyczącego możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań", której zadaniem jest dokonanie oceny, na ile uzasadnione jest wprowadzenie takiego systemu w Polsce, biorąc pod uwagę koszty jego funkcjonowania, konieczne zmiany organizacyjne i prawne. Ministerstwo Środowiska podkreśla, że aktualnie nie są prowadzone żadne prace nad wprowadzeniem takiej opłaty, ale praca ta pozwoli w przyszłości na podjęcie decyzji co do celowości wprowadzenia ewentualnych zmian prawa ustanawiających system kaucyjny na opakowania w Polsce.

Obecnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty m.in. w opakowaniach z aluminium podlegają obowiązkowi zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak opakowania, w których wprowadzili produkty. Poziom recyklingu dla opakowań z aluminium wynosi 51% w odniesieniu do masy tych opakowań wprowadzonych do obrotu. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczanej na podstawie masy odpadów, wobec której nie uzyskano poziomu recyklingu oraz stawki opłaty produktowej dla opakowań z aluminium, która w tym przypadku wynosi 1,40 zł za kilogram.

Z danych za 2016 r. wynika, że przedsiębiorcy osiągnęli wymagany poziom recyklingu opakowań z aluminium, który w skali kraju wyniósł 53,3%.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami