Pytanie:
Czy montaż bramek na boisku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:
Instalacja/montaż bramki (piłkarskiej), jako pewnego rodzaju urządzenia technicznego na obiekcie budowlanym, w tej sytuacji budowli, jakim jest boisko, nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia (o ile wysokość urządzenia nie przekracza 3 m).

Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. nie formułuje wprost definicji bramki (piłkarskiej). Prawidłowe zakwalifikowanie tego rodzaju materii sprowadza się więc do określenia jego cech, funkcji a także przeznaczenia.

Tak więc, biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy stwierdzić, że bramka (piłkarska) stanowi w istocie urządzenie techniczne. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 9 pr. bud. urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W tym kontekście należy stwierdzić, że boisko (piłkarskie) nie może spełniać swoich funkcji (działać zgodnie z przeznaczeniem) bez immanentnej części, jaką w tym wypadku tworzą bramki piłkarskie. Bowiem dopiero odpowiednio przygotowana powierzchnia płaska, wraz z odpowiednią nawierzchnią i systemami zapewniającymi jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem i podłóg wymaganych zasad bezpieczeństwa a także elementem bramek tworzy rzeczone boisko piłkarskie.

Tego rodzaju konstrukcja, a więc boisko stanowi obiekt budowlany z kategorii budowli. Zgodnie zaś art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. prace budowlane (montaż także stanowi prace budowlane- podobnie jak instalacja) polegające na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporniczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli instalowana konstrukcja nie przekracza 3 m nie będzie także konieczne dokonanie zgłoszenia, bowiem w myśl art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud. zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów