Japonia zmaga się ze skutkami kataklizmu po trzęsieniach ziemi i tsunami na oczach całego świata. Ministrowie środowiska Unii Europejskiej obecni na poniedziałkowej Radzie także ze swej strony wyrazili kondolencje i przekazali współczucia wobec bliskich wszystkich ofiar i pokrzywdzonych na skutek kataklizmu. Wsparli także unijną deklarację możliwości udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy, jakiej będzie potrzebowała Japonia, żeby poradzić sobie ze skutkami kataklizmu. Przypomnieli jednocześnie, że ma on wymiar ekologiczny: z jednej strony pokazuje nieprzewidywalną i niszczącą moc żywiołów, z drugiej zniszczony potencjał środowiskowy, potencjał, który jest także siłą napędową rozwoju kraju i potencjałem do życia społecznego i gospodarczego. Jego odbudowa będzie jednym z wyzwań, które stoją przed Japonią. Europa solidaryzuje się z Japonią i jest gotowa wesprzeć ją w tym procesie, kiedy nadejdzie dogodny do tego moment.

Minister Janusz Zaleski komentując przebieg Rady i jej wyniki powiedział:

- Rada środowiskowa jest dla Polski ważna, bo już w lipcu zastąpimy Węgrów w prowadzeniu prac Unii. Przygotowujemy się do tej roli i to zadanie traktujemy jako nasz priorytet. W drugiej połowie roku będziemy chcieli pokazać Unii polski wkład w moderowanie najważniejszych kwestii w naszej wspólnej pracy. Największym sukcesem tego spotkania było osiągnięcie porozumienia politycznego w odniesieniu do propozycji zmian w dyrektywie dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nad którymi dyskusja na forum Rady trwała już od dwóch lat. Jest to sprawa szczególnie ważna dla Polski, jako, że kolejny etap uzgadniania propozycji z Parlamentem Europejskim odbędzie się w czasie polskiej prezydencji. Poza tym, to jedna z regulacji, które łącznie z innymi reformami krajowymi będą miały znaczenie w walce o czystą Polskę i wyeliminowanie śmieci z naszego krajobrazu. To także temat, który wiąże się z ważnym trendem w unijnej polityce ochrony środowiska, czyli efektywnym wykorzystywaniem zasobów. Cieszę się również, że postawiliśmy kolejny krok w kierunku uzgadniania stanowiska UE na przyszłą Konferencję klimatyczną ONZ, która odbędzie się w Durbanie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako potencjał. Podczas posiedzenia ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne co do kształtu zmian w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (projekt dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ang. WEEE). Umożliwi to przystąpienie do negocjacji z Parlamentem Europejskim (w II czytaniu), które przypadnie na II połowę 2011 r. podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. Kiedy prace nad projektem zostaną dokończone, możliwe będzie dalsze ograniczanie zagrożeń dla środowiska związanych z niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w zużytym sprzęcie, a także podjęcie nowych działań w zakresie odzysku cennych surowców.

Ministrowie porozumieli się co do kluczowych elementów zmienianej dyrektywy WEEE, mających na celu rozszerzenie zakresu jej stosowania na wszystkie rodzaje sprzętu oraz sformułowanie nowych, ambitnych celów zbierania (65% w perspektywie 8-10 lat, obecnie 4 kg/mieszkańca) i recyklingu zużytego sprzętu (80-85% odpadów zbieranych w perspektywie 3 lat).

Ochrona klimatu – globalnie i lokalnie. Rada przyjęła też konkluzje w zakresie działań podjętych po Konferencji Klimatycznej ONZ w Cancún, która odbyła się w grudniu zeszłego roku. Dla Europy, politycznego lidera globalnej polityki ochrony klimatu, nadal istotne jest określenie jakiego realnego wyniku kolejnej Konferencji Klimatycznej ONZ (tym razem w Durbanie, RPA, grudzień br.) można się spodziewać. Unia Europejska za najkorzystniejsze uznaje dążenie do jednego, prawnie wiążącego porozumienia, które zastąpi Protokół z Kioto i określi reżim ochrony klimatu po 2012 r. Określenie granic kompromisu Unii w zderzeniu z dążeniem do globalnego porozumienia pod auspicjami ONZ to jedno z wielu wyzwań, które czeka Unię w tym roku. Polska odegra w tym procesie rolę moderatora, który podczas sprawowania przewodnictwa w Radzie będzie koordynować przygotowanie stanowiska UE w sprawie globalnych negocjacji klimatycznych. Komisja Europejska zaprezentowała też ministrom komunikat: Plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 2050, który będzie poddany dyskusji w Radzie w następnych miesiącach.

Przyszłość GMO. Podczas rady ministrowie rozmawiali także na temat umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE). W trakcie dyskusji Polska poparła kontynuację prac nad tą propozycją, podobnie jak większość obecnych krajów.
Więcej środowiska w rolnictwie. Sporo miejsca ministrowie poświęcili integracji zagadnień środowiskowych w reformie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zdaniem Polski Wspólna Polityka Rolna także po 2013 roku będzie odgrywać kluczową rolę w związku z ochroną różnorodności biologicznej, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do ich skutków. Już w tej chwili w ramach tej polityki istnieje szereg działań służących ochronie klimatu i adaptacji, w tym wspieranie rozwoju energii odnawialnej, wsparcie dla gospodarki wodnej, ochrona gleb przed erozją i zalesianie, a także ochrona różnorodności biologicznej.
Mniej rtęci. Ministrowie dokonali także przeglądu strategii Unii w zakresie rtęci i rozmawiali na temat wprowadzenia nowych wymagań w zakresie standardów emisji rtęci oraz ograniczenia stosowania rtęci w wyrobach i produktach. Polska jest zdania, że nie wszędzie możliwe jest pełne wycofanie produktów, do których dodawana jest rtęć. Istnieje wiele urządzeń pomiarowych zawierających rtęć m.in.: termometry, barometry, prostowniki, styczniki elektryczne stosowane w górnictwie, gdzie zamienniki bez rtęci nie gwarantują bezpieczeństwa i porównywalnej wiarygodności pomiarów.

Rady ds. środowiska odbywają się cztery razy do roku. Dodatkowo każdy kraj sprawujący przewodnictwo w Unii zwyczajowo organizuje nieformalne spotkanie ministrów, poświęcone wybranemu przez nich tematowi. Polska planując działania podczas zbliżającego się przewodnictwa w Unii zamierza zorganizować nieformalną radę ds. środowiska już na początku lipca tego roku.