Taka klasyfikacja zalecana jest przez Ministerstwo Środowiska co najmniej od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonego ustawą z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 897), czyli od momentu, kiedy gminy stały się odpowiedzialne za organizację gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Zatem nie można mówić tu o zmianie stanowiska przez Ministra Środowiska, gdyż jest ono od dawna utrwalone – podkreśla wiceminister Sławomir Mazurek.

Z informacji docierających do Ministerstwa Środowiska wynika, że część urzędów gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, klasyfikują popioły pochodzące z gospodarstw domowych jako odpady o kodzie 10 01 01 [Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)].

Tymczasem podgrupa 10 01 dotyczy odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19). W związku z tym klasyfikowanie popiołów pochodzących z palenisk domowych w podgrupie 10 01 jest błędne i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ministerstwo podkreśla, że popioły w gospodarstwach domowych powstają często ze spalania węgla niskiej jakości, w przestarzałych technologicznie piecach grzewczych, nie jest więc możliwe traktowanie popiołów z gospodarstw domowych, tak jak popiołów z przemysłowych źródeł spalania np. elektrowni.

Popioły paleniskowe z gospodarstw domowych powinny być klasyfikowane jako odpady komunalne, zgodnie z definicją odpadów komunalnych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), w grupie 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, wskazanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).

Faktem jest, że katalog odpadów nie przewiduje w grupie 20 odrębnego kodu dla zbieranych selektywnie popiołów paleniskowych powstających w gospodarstwach domowych. Zatem w celu właściwej identyfikacji tego rodzaju odpadów istnieje możliwość zastosowania kodu z oznaczeniem ex (z łaciny tłumaczone jest jako „z” – w rozumieniu część z całości) – przykładowo ex 20 01 99 z objaśnieniem: Popioły z gospodarstw domowych.

Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 14558

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 6.10.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami