Jest to związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Do tej pory nadzór nad działaniami GUGiK pełnił minister odpowiedzialny za administrację publiczną.

(www.gugik.gov.pl)