Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania techniczne i nietechniczne związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęto w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) na lata 2016-2021. Znalazły się wśród nich takie inwestycje jak budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji m.in. w aglomeracji Gdańsk oraz wyposażanie budowli piętrzących w urządzenia umożliwiające migrację ryb m.in. w ramach projektu „Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego". Ponadto zaplanowano działania, które mają na celu poprawę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Ich koszt oszacowano na 175 mln zł. Aż 139 mln zł wydane będzie na renaturyzację dna i brzegu morskiego.

Dodatkowo, w latach 2016-2021 w regionie Dolnej Wisły ma być podjętych w sumie 57 inwestycji szacowanych na blisko 18,5 mld zł. Prezes Sumisławski zapowiedział m.in. zakończenie w czerwcu rewitalizacji Kanału Elbląskiego (umożliwi to żeglugę na całej jego długości), a do końca roku I etapu „Programu Żuławskiego-2030" obejmującego najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe w regionie.

www.kzgw.gov.pl