Wiceminister zapowiedział, że w II kwartale br. MIB opublikuje nową wersję kodeksu, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych, uwzględniające wyniki zakończonych konsultacji publicznych. W III kwartale br. planowane jest skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu RP.

Podczas spotkania wiceminister mówił o jakości uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wskazał problemy związane z lokalizowaniem inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, m.in. na brak infrastruktury społecznej i transportowej czy też na brak wodociągów i kanalizacji na terenach, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe.

Zgodnie z przepisami nowego kodeksu, plan miejscowy będzie głównym narzędziem realizacji polityki przestrzennej w gminie. Kodeks przewiduje rezygnację z wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gminy.

Projekt kodeksu wprowadzi rozwiązania wyznaczające zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z inwestorami. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie mógł zawrzeć umowę urbanistyczną nakładającą na inwestora, w razie uchwalenia miejscowego planu umożliwiającego realizację planowanego przez inwestora przedsięwzięcia, obowiązek sfinansowania lub wykonania i nieodpłatnego przekazania gminie inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem planowanym przez inwestora, przede wszystkim infrastruktury technicznej.

Elastyczne inwestowanie zgodnie z nowymi przepisami mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI), które umożliwią realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji. Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie mają być zawierane umowy urbanistyczne - będą więc funkcjonowały podobnie do specjalnych stref ekonomicznych.

Według wiceministra ważne jest także, aby miejscowe plany i decyzje opracowywały osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, dlatego podjęto prace nad przywróceniem zawodu urbanisty. Uprawnienia w zawodzie urbanisty będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Odpowiednie regulacje dotyczące zawodu urbanisty zawarte zostaną w opracowywanej ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Ustawa wprowadzi obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Uregulowane zostaną także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących ten zawód. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 4.04.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami