Resort zapewnia, że w przygotowywanym projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego rozwinięto regulacje w zakresie inwestycji uciążliwych zapachowo. Projekt zakłada, że inwestycje tego rodzaju będą mogły być realizowane wyłącznie na obszarach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. - Doprowadzi to do sytuacji, w której decyzja o lokalizacji uciążliwej inwestycji, podejmowana będzie w demokratycznym i jawnym procesie planistycznym, w którym społeczność lokalna wyraża swoją opinię na temat projektowanych rozwiązań w toku konsultacji społecznych - informuje sekretarz stanu Tomasz Żuchowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Przedstawiciel resortu budownictwa podkreśla, że przyjęte w projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli na kompleksowe przeanalizowanie wpływu planowanych inwestycji na otoczenie, w szczególności umożliwiając utworzenie odpowiednich stref buforowych oraz uporządkowanie przyszłych lokalizacji poprzez wyznaczenie części obszaru gminy jako strefy, w której dopuszcza się lokalizację tego typu inwestycji.

W projekcie Kodeksu wprowadzone zostały przepisy, które regulują kwestię bezpiecznej odległości inwestycji uciążliwych zapachowo od innych rodzajów zagospodarowania terenu. - Odległości te, z uwzględnieniem szeregu czynników, w tym zdrowotnych, określane będą w akcie wykonawczym - podkreśla Źuchowski. Ponadto w odpowiedzi na interpelację wskazano, że przy ustalaniu bezpiecznej odległości będą brane pod uwagę czynniki związane między innymi z rodzajem i skalą inwestycji, powiązaniem z innymi inwestycjami (w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć), a także wzajemnymi proporcami skali inwestycji i wielkości zajmowanego terenu, mieszczącego się w obrębie jednego sołectwa.

- Należy zatem podkreślić, że po wejściu w życie Kodeksu w sposób zasadniczy ograniczona zostanie możliwość dokonywania nadużyć związanych z lokalizacją obiektów generujących istotne uciążliwości dla otoczenia. Ograniczy to jednocześnie konflikty społeczne związane z lokalizacją tych inwestycji - wskazuje Tomasz Żuchowski w odpowiedzi na interpelację.

Źródło: odpowiedź na interpelację nr 16398 w sprawie lokalizacji uciążliwych inwestycji
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów