Czy kruszywo powstałe w wyniku nieokreślonego w decyzji procesu odzysku może być traktowane jako produkt, a nie odpad?


Pytanie:
Przedsiębiorca posiada zezwolenie na zbieranie i odzysk odpadów pochodzących z budów i remontów. Decyzja wydana została w 2007 r. i nie określa metody odzysku (R). Zawiera wyłącznie opis o treści: "odpady pochodzące z budów i remontów są rozkruszane i dzielone według przydatności, wykorzystywane są m.in. jako podbudowa dróg i placów itp." Jako miejsce odzysku określony jest adres zakładu, gdzie odpady są kruszone w kruszarce.

Przedsiębiorca zamierza uzyskane kruszywo traktować jako surowiec, a nie odpad. Po procesie kruszenia nie będą powstawać odpady.


Czy takie traktowanie kruszywa (jako produktu) będzie zgodne z zapisami decyzji?


Odpowiedź:
Przedsiębiorca nie może nadać nabywanym odpadom statusu materiałów budowlanych. Może on jednak w wyniku procesu R12 takie materiały uzyskać. Materiały budowlane, które po zakończonym procesie mają służyć jako produkty, muszą spełniać parametry jakościowe przewidziane dla tych materiałów, potwierdzone badaniami lub certyfikatem.


Jeśli pokruszone odpady nie będą spełniać wymagań jakościowych przewidzianych dla materiałów budowlanych (przedsiębiorca po pokruszeniu ich nie zdobędzie dowodów, że faktycznie po procesie odzysku uzyskał materiały budowlane), będą nadal odpadami, które jednakże będą mogły być wykorzystywane jako podbudowa dróg i placów czy do utwardzania powierzchni. Z tym, że wtedy proces, jaki będzie prowadził nie będzie procesem R12, a procesem R11.


Przedsiębiorca ów nie musi zmieniać posiadanego zezwolenia, gdyż na zasadzie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów u.o.


Uzasadnienie:
W zezwoleniu na zbieranie i odzysk odpadów, także pod rządami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) powinien zostać wpisany proces odzysku. Niemniej, jeśli organ takiego procesu nie wpisał, to nie oznaczało, że może być tu stosowany dowolny proces, tylko proces odpowiedni dla określonego postępowania z odpadami pochodzącymi z budów, w szczególności, gdy zawarty był zapis "odpady pochodzące z budów i remontów są rozkruszane i dzielone według. przydatności, wykorzystywane są m.in. jako podbudowa dróg i placów itp." Z tego zapisu wynikało, że przedsiębiorca stosował odzysk R14, w szczególności, gdy w wyniku prowadzonego kruszenia odpadów miały powstawać materiały niebędące odpadem.

Zgodnie z art. 222 u.o., określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.