Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Na podstawie jakich przepisów rada gminy wprowadzała zmiany do studium o fermach wiatrowych w okresie, kiedy jeszcze nie było zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli taką fermę inwestor zamierzał wybudować po 2007 r.?


Jakie zapisy winny się znaleźć w uchwale rady gminy oraz w studium i planie zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź


Podstawą zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie inwestycji mającej na celu budowanie ferm wiatrowych przed nowelizacją u.p.z.p. był art. 32 u.p.z.p. Pierwszą czynnością w tym zakresie powinna być uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 9 ust. 1 u.p.z.p. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.


Uzasadnienie

W art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. wprowadzony został (na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) obowiązek wyznaczenia w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, jeśli na obszarze gminy przewiduje się lokalizację takich obiektów.


Ratio legis tego przepisu pozwala na twierdzenie, że nie jest możliwe lokalizowanie wskazanych w tym przepisie urządzeń bez uprzedniego określenia obszarów przeznaczonych na ten cel w studium, a w konsekwencji realizacja tych urządzeń na obszarze gminy, zarówno na podstawie planu miejscowego, jak też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może odbywać się tylko na obszarach wskazanych w studiach – por. Igor Zachariasz, Komentarz do art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stan prawny: 1 luty 2013 r.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 u.p.z.p., w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 u.p.z.p., oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 u.p.z.p., komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 u.p.z.p., w myśl którego zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.


Wynikający z ww. przepisu obowiązek podjęcia działań przewidzianych w art. 27 u.p.z.p. oznacza że właściwy organ, w przypadku uchwały uznającej studium za częściowo nieaktualne, winien stosować tryb wynikający z tego przepisu, a więc procedować wykonując kolejno wszystkie czynności przewidziane dla uchwalenia tego aktu.


W przypadku studium, pierwszą taką czynnością jest uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 9 ust. 1 u.p.z.p. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium; kolejne natomiast etapy wynikają z art. 11 i art. 12 u.p.z.p.


Skoro więc, w studium (a następnie planie miejscowym) planowana do lokalizacji ferma wiatrowa na danym terenie nie była uwzględniona, koniecznym było podjęcie uchwały przez radę gminy o wprowadzeniu najpierw zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.


Zmiana w studium wymagała:
- wprowadzenia zmiany w części tekstowej studium polegającej na określeniu uwarunkowań, a następnie kierunku rozwoju i ustaleń odnoszących się do wyodrębnionego obszaru gminy zgodnie z nowymi uwarunkowaniami i przyjętymi nowymi kierunkami jego rozwoju;
- wprowadzeniu wyodrębnionego obszaru dla lokalizacji farmy wiatrowej na rysunku zmiany w studium.


Podstawą dokonywanych zmian był art. 32 u.p.z.p.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .