Nowe przepisy umożliwią sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali innych niż mieszkalne, w szczególności lokali użytkowych, które są położone w budynkach jednolokalowych, o ile sprzedaż będzie następować na rzecz osób, które są najemcami lub dzierżawcami. Zmodyfikowano przepisy pozwalające wojewodzie, radzie gminy oraz sejmikowi województwa wyrazić zgodę na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych przez podmioty publiczne w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących więcej niż jednej nieruchomości.

Zaproponowano przepis, zgodnie z którym starosta będzie musiał rozpocząć postępowanie o wywłaszczenie po upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw do nieruchomości. Praktyka wykazała, że istniejąca dotychczas jedynie możliwość wszczęcia postępowania o wywłaszczenie była przyczyną opóźnień w realizacji celów publicznych, już na etapie pozyskiwania nieruchomości.

Starosta będzie też musiał nadać rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości. Takie rozwiązanie znacząco przyspieszy rozpoczęcie inwestycji, zwłaszcza tych finansowanych ze środków unijnych. Często zdarzały się bowiem sytuacje, w których pomimo uzasadnionej potrzeby, starosta nie nadawał tego rygoru.

Zaproponowano też zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Proponuje się przywrócenie zasady nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi o spółdzielnie, które uzyskały to prawo w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. albo na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.