Miejscowy plan nie określa w żaden sposób proporcji między funkcjami.

Czy zapis w miejscowym planie "PRZEZNACZENIE TERENU: KSU - tereny obsługi transportu drogowego (parking ogólnodostępny) i usług – usługi nieuciążliwe; dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkaniową" oznacza, że funkcja usługowa musi przeważać np. powierzchnią zabudowy nad funkcją mieszkaniową?


Odpowiedź

Jeśli z planu miejscowego nie wynikają żadne konkretne wskaźniki liczbowe określające proporcje pomiędzy zabudową podstawową i towarzyszącą, to proporcje te określać należy przy zastosowaniu literalnej wykładni postanowień planu.

Z brzmienia przytoczonego postanowienia planu miejscowego wynika jednoznacznie, że na danym terenie dominować ma funkcja usługowa, a funkcja mieszkaniowa ma mieć charakter jedynie "towarzyszący" zabudowie podstawowej.

Tak sformułowane postanowienie planu nakazuje przyjąć, że funkcja usługowa powinna faktycznie przeważać nad funkcją mieszkaniową. W przeciwnym razie mogłoby łatwo dochodzić do obchodzenia postanowień planu miejscowego, odwracając zupełnie proporcje, które chcieli zachować twórcy planu. W ten sposób teren o przeznaczeniu stricte usługowym mógłby się stać terenem mieszkaniowym. Zatem kierując się wykładnią literalną należy przyjąć, że funkcja mieszkaniowa, jako dopuszczona jedynie w uzupełnieniu funkcji usługowej, nie powinna przeważać nad tą podstawową funkcją terenu.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .