W związku z tym, iż kurs euro na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 4,1472 zł, sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2013 będą mogły sporządzić jednostki, które w roku obrotowym 2013 oraz 2012 nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób;

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła w 2013 r. 8.294.400 zł oraz 8.176.400 zł w 2012 r. (2.000.000 euro);

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły w 2013 r. 16.588.800 zł oraz 16.352.800 zł w 2012 r. (4.000.000 euro).

Jeżeli jednostka nie osiągnęła dwóch z trzech wymienionych wyżej wielkości w roku 2013 oraz 2012, to sprawozdanie finansowe za rok 2013 może zostać sporządzone w formie uproszczonej.