Nowelizację wprowadzić ma nowe Prawo restrukturyzacyjne. Po zmianach wierzyciel będzie mógł przejąć składniki masy upadłości na zasadach analogicznych do określonych w k.p.c. dla egzekucji z ruchomości z zastrzeżeniem uprzywilejowania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ustawa ureguluje także skutki sprzedaży nieruchomości przy likwidacji majątku upadłego - przepisy obejmować będą także część ułamkową nieruchomości (analogicznie do art. 1004 k.p.c.). Ponadto - według nowych przepisów - w przypadku wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, ściągnięcie i zbycie będą równorzędnymi sposobami ich likwidacji.
Zmiany dotyczyć mają sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - wprowadzony zostanie m.in. wymóg uzyskania zgody sędziego-komisarza na poprzedzenie sprzedaży umową dzierżawy na czas określony. Wyeliminowana ma zostać natomiast ingerencja sędziego-komisarza w procedurę opisu i oszacowania nieruchomości. Za przedłożenie wyceny będzie odpowiadał syndyk, który zobligowany zostanie do zwrócenia się do biegłego o oszacowanie składników majątku.