Komunikat KZGW jest odpowiedzią na artykuł pt. „Oczko wodne utrudni sprzedaż willi”, opublikowany 21.12.2017 r. w Rzeczpospolitej. Rzecznik KZGW wskazuje, że zaprezentowano w nim błędną interpretację przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 r – Prawo wodne.

Art. 217 ust. 13 nowego Prawa wodnego rzeczywiście stanowi, że Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Zgodnie z ustawą, prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Należy zauważyć, że zgodnie z Prawem wodnym, baseny i oczka wodne nie są śródlądowymi wodami stojącymi. Starostom nie będzie zatem przysługiwało prawo pierwokupu posesji, na których znajdują się baseny i oczka wodne – informuje KZGW.

Śródlądowe wody stojące zostały zdefiniowane w art. 23 Prawa wodnego, który w ust. 1. stanowi „Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi”. Wątpliwości autora artykułu wzbudził ust. 2 tego artykułu, który brzmi: „Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami”. Warto zauważyć, że stawy zostały wykluczone z tego katalogu. Baseny oraz oczka wodne również nie są śródlądowymi wodami stojącymi.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami