Pytanie
Inwestor zamierza wybudować farmę wiatrową, którą połączy z siecią dystrybucyjną energetyki za pomocą linii napowietrznej 110 kV. Linia ta przechodzi przez jedną działkę będącą terenem zamkniętym (teren kolejowy). Wobec tego organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W trakcie postępowania, na etapie uzgadniania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko RDOŚ zażądał od inwestora wykonania znacznego odcinka linii napowietrznej 110 kV jako linii kablowej, wobec czego inwestor w ogóle zrezygnował z linii napowietrznej i zastąpił ją linią kablową. Ale w tej sytuacji, dla linii kablowej 110 kV, nie jest konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej, a tym samym lokalizacja i oddziaływanie farmy wiatraków nie będzie miała wpływu na tereny zamknięte.
Czy wobec tego nadal RDOŚ będzie organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej, czy przekaże ją do wójta?
Jeżeli wójt w tej sytuacji będzie właściwym organem do wydania decyzji, czy będzie kontynuował postępowanie (postępowanie jest na etapie publicznego udostępnienia raportu), czy rozpocznie je od nowa?