Pytanie
Inwestor zgłosił zamiar budowy budynku garażowego. Na terenie działki inwestycyjnej obowiązuje kontur RMN miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę zagrodową w indywidualnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz mieszkaniową jednorodzinną. Poza podstawowym przeznaczeniem na terenie tym dopuszcza się lokalizację: 1) obiektów i urządzeń związanych z agroturystyką i rekreacją, 2) budynków inwentarskich, gospodarczych i garaży indywidualnych, 3) wbudowanych w budynki mieszkalne funkcji usługowych oraz lokalizację odrębnych budynków służących prowadzeniu działalności gospodarczej. W planie tym zawarto definicje: przeznaczenie podstawowe – należy przez to zrozumieć określone w planie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz przeznaczenie dopuszczalne – należy przez to rozumieć określone w planie przeznaczenie, które na terenie powinno lub może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni zabudowy przeznaczenia podstawowego w obrysie wydzielonej działki budowlanej. Przedmiotowa działka inwestora zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 120,0 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 56,40 m2 oraz budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni zabudowy 143,25 m2. Projektowany budynek garażowy posiada powierzchnię zabudowy 47,23 m2.
Które z istniejących obiektów należy zaliczyć do przeznaczenia podstawowego, a do którego przeznaczenia należy zaliczyć projektowany budynek garażowy?
Czy w przypadku projektu budynku garażowego zachodzi zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego biorąc pod uwagę obiekty istniejące, ich funkcję oraz powierzchnię zabudowy w nawiązaniu do definicji przeznaczenia dopuszczalnego zawartej w tym planie?