Kto w obecnym stanie prawnym jest organem I instancji do wydania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej?
Uzasadnionym wydaje się pogląd, że w następstwie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej będzie wojewoda.
W myśl art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. do właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji należą sprawy obiektów i robót budowlanych dotyczących między innymi dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek. W myśl art. 3 pkt 3a pr. bud. dodanego przez art. 65 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) - dalej u.w.r.u.s.t. pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami. Wprawdzie nadal funkcjonuje definicja zjazdu w ramach ustawy o drogach publicznych (zjazd jako połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), niemniej jednak intencją ustawodawcy wprowadzającego definicję obiektu liniowego było zakwalifikowanie drogi oraz zjazdu jako jednego obiektu (obiektu liniowego), a w rezultacie jednego zamierzenia budowlanego. Wydaje się zatem, że dotychczasowa linia orzecznicza uznająca, że zjazd nie jest częścią drogi publicznej, a przez to różnicujący właściwość organów w sprawach dotyczących budowy dróg oraz budowy zjazdów z tych dróg zostanie zarzucona. Dotychczasowe stanowisko judykatury opierało się na założeniu, że zjazd choć położony jest w pasie drogowym, to jednak nie jest częścią drogi publicznej, lecz stanowi obiekt służący do obsługi nieruchomości położonych przy drodze. Wprowadzona nowelizacja definicji budowli pozwala na wyprowadzenie konkluzji, że funkcjonalne i prawne oddzielanie drogi od zjazdu traci na aktualności. Kierunek wyznaczony aktualnie przez ustawodawcę sprawia, że specyficzna kategoria budowli, jaką jest obiekt liniowy to droga wraz ze zjazdami. Skoro tak, można bronić poglądu, że w sytuacji samodzielnej realizacji zjazdu (droga już istnieje) z drogi krajowej organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie wojewoda, ponieważ sprawa obejmuje obiekt i roboty budowlane dotyczące dróg publicznych o kategorii, o której mowa w cytowanym wyżej art. 82 ust. 3 pkt 3 pr. bud.
Tomasz Gawroński