Pytanie
Decyzją Wojewody Konińskiego znak: SGW-7211/96/83 z dnia 29 grudnia 1983 r. udzielone zostało KWB "Konin" w Kleczewie pozwolenie wodnoprawne obejmujące przełożenie Strugi Biskupiej, do której odprowadzane będą wody kopalniane pochodzące z odwodnienia O/Kazimierz Płd. Wykonano koryto rzeczne, do którego przekierowano część wód płynących Strugi Biskupiej. Inwestycja obejmowała m.in. nieruchomość oznaczoną obecnie w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami płynącymi oraz jako grunty orne.
KWB "Konin" w 2005 r. zrzekła się na rzecz Skarbu Państwa prawa własności m.in. opisanej wyżej nieruchomości wraz z prawem własności przełożenia Strugi Biskupiej Jest to ujawnione w księdze wieczystej z wpisem własności na Skarb Państwa – Starosta Powiatowy w Koninie.
Ciek o nazwie Struga Ostrowicka (dawniej Struga Biskupia), zgodnie z załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149), zalicza się do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w odniesieniu do których na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa. W opinii tutejszego organu na odcinku przełożonej Strugi Biskupiej mamy do czynienia z występowaniem powierzchniowych wód płynących, które znajdują się na gruntach oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako "Wp".
Fakt występowania wód powierzchniowych płynących (niezależnie od tego czy są w naturalnych dnach i brzegach) przesądza o tym, kto powinien wykonywać uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa ze wskazaniem organów wymienionych w art. 11 pr. wod. Starosta nie może reprezentować Skarbu Państwa i gospodarować tymi gruntami, gdyż nie posiada ich w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym ma prawo dysponować.
Kto w imieniu Skarbu Państwa ma prawa właścicielskie w stosunku do przełożonej Strugo Ostrowickiej?