Kto ma obowiązek informowania marszałka województwa o występowaniu azbestu na terenie nieruchomości?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Mam pytanie dotyczące informowania marszałka województwa o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie (azbest). Artykuł 162 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska mówi: "Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, z zastrzeżeniem ust. 4-6". Kto w związku z tym zapisem musi wypełniać ten obowiązek?

Czy powinien zgłaszać ten, kto usuwa azbest z zakładu przemysłowego, czy każdy, kto ma na terenie zakładu produkcyjnego jakieś elementy konstrukcyjne lub pokrycia dachowe zawierające azbest?

Odpowiedź:

Artykuł 162 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – dalej p.o.ś. dotyczy obowiązku dokumentowania miejsc i sposobu wykorzystywania substancji niebezpiecznych stwarzających szczególne zagrożenia dla środowisk (instalacji, pokryć dachowych i innych wyrobów budowlanych zawierających te substancje, w tym azbestu). Podmiot zajmujący się usuwaniem azbestu informacji marszałkowi nie przedkłada.

Najpierw należy jednak opracować ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" zgodnie z § 4 i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), a następnie sporządzić inwentaryzację (spis z natury) wyrobów, ująć jej wynik w informacji o wyrobach zawierających azbest i przedłożyć tę informację, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informacje przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

Uzasadnienie:

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia w dwóch egzemplarzach "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Właściciele lub zarządcy, którzy ten obowiązek spełnili wcześniej, sporządzają następne oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:

– po pięciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

– po roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Jeden egzemplarz oceny właściciel budynku lub instalacji zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jego sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej oceny. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Właściciel obiektu obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla marszałka właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.

Osoby fizyczne informację składają wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Inne podmioty, w tym przedsiębiorcy – marszałkowi województwa – art. 162 ust. 3 p.o.ś.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 3 września 2014 r.

Data publikacji: 7 września 2014 r.