Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

W dniu 31 października 2016 r. dla spółki z o.o. została wykonana usługa (montaż urządzenia), faktura za usługę została wystawiona 4 listopada 2016 r. ze wskazaniem, iż usługa wykonana została 31 października (mamy protokół odbioru z datą 31.10.2016 r.) Ta usługa została "sprzedana" przez spółkę do innego kontrahenta w dniu odbioru, czyli 31.10.2016 r.
Kiedy powstanie koszt własny sprzedanego towaru?
W jaki sposób zaksięgować usługę w księgach?
 
Odpowiedź
W opisanym przypadku zarówno koszt wykonanej usługi, jak i przychód z tytułu jej sprzedaży, należy ująć w księgach października. Dla celów bilansowych liczy się to, kiedy dane zdarzenie miało miejsce, a nie - kiedy została zapłacona albo została za nie wystawiona faktura.
Uwaga! Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję kosztów operacyjnych tylko na kontach zespołu 4, to fakturę za wykonaną usługę należy zaksięgować przykładowo zapisem:
Wn konto 402 Usługi obce
Przychód ze sprzedaży zostanie zaksięgowany następująco:
Ma konto 700 Sprzedaż produktów.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.