Zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne:
- wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast muszą przedłożyć marszałkowi województwa dane sprawozdawcze do dnia 28 lutego 2013 roku,
- marszałkowie województw mają obowiązek przedkładania Prezesowi KZGW sprawozdania z postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji uzyskanych od samorządów nie później niż do dnia 31 marca 2013 roku.

Więcej informacji na temat sprawozdań można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: www.kzgw.gov.pl.

Znajduje się tam m.in. tabela sprawozdawcza z wykonania KPOŚK za 2012 rok i instrukcja do tabeli sprawozdawczej.

Źródło: www.kzgw.gov.pl