Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Czy koszty poniesione przez gminę (poniesione w interesie nabywającego) można zaliczyć do ceny sprzedaży?

Czy do ceny sprzedaży nieruchomości gminnej można doliczyć koszty przygotowania jej do zbycia?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, by w niniejszym przypadku cena sprzedaży nieruchomości gminnej była wyższa od jej wartości określonej w operacie szacunkowym, a więc by zawierała w sobie wymienione w zapytaniu koszty m.in. sporządzenia operatu czy też ogłoszenia w prasie.

Uzasadnienie

Na wstępie wskazuję, iż sprzedaż nie może nastąpić, tak jak wskazuje pytający w trybie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., albowiem powołany przepis nie zawiera ustępu 6. Prawdopodobnie pytającemu chodzi o art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n., a co za tym idzie sprzedaż będzie następowała w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z art. 67 ust. 1 u.g.n. cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Z kolei przepis art. 67 ust. 3 u.g.n. stanowi, iż przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Tak więc ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości stanowi, zgodnie z art. 67 ust. 1 u.g.n., podstawę ustalenia ceny nieruchomości. Może być ona równa wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub też wyższa od tej wartości.

Osoby uprawnione do nabycia nieruchomości bez przetargu nie mogą natomiast domagać się ustalenia ceny w wysokości równej wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (nie można bowiem zmusić właściciela do niekorzystnego w jego mniemaniu rozporządzenia nieruchomością). Zatem, to właściciel (gmina) decyduje o tym, czy w ogóle zbyć nieruchomość, czy ją zbyć w trybie bezprzetargowym i ewentualnie za jaką cenę. W przypadku dojścia do porozumienia między zbywcą a potencjalnym nabywcą należy sporządzić protokół uzgodnień zawierający ustaloną cenę nabycia nieruchomości. Protokół ten stanowić będzie podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nie ma więc przeszkód, by w niniejszym przypadku cena nieruchomości była wyższa od jej wartości określonej w operacie szacunkowym, a więc by zawierała w sobie wymienione w zapytaniu koszty m.in. sporządzenia operatu czy też ogłoszenia w prasie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .