Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Firma zakupuje do biura korektory w piórze. Na ich opakowaniu znajduje się piktogram niebezpieczeństwa, toteż powinniśmy takie korektory osobno sortować. Ile czasu mogę go w firmie trzymać i zbierać, zanim oddam do utylizacji (żadna firma nie odbierze mi jednego korektora)?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o., odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Natomiast w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania, zgodnie z art. 25 ust. 5 u.o., czas ich magazynowania wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko nie może przekroczyć roku.
W zależności zatem od dalszego sposobu zagospodarowania, czas magazynowania odpadów nie powinien być dłuższy niż rok (w przypadku składowania odpadów) albo trzy lata (w przypadku pozostałych form zagospodarowania odpadów). Podkreślenia wymaga i warto uwzględnić to, magazynując odpady w miejscu ich wytworzenia, że czas, o którym mowa powyżej, jest liczony łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.