Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

 
Jaka jest wysokość kary za zniszczenie paragonów fiskalnych z ostatnich 3 lat?
 
Odpowiedź
W przedstawionej sytuacji trudno jest podać dokładną kwotę, która mogłaby być orzeczona za niedopełnienie obowiązku; istotne tu są okoliczności czynu, ewentualna wina czy zamiar sprawcy, umyślność oraz inne okoliczności, np. czy zniszczeniu uległy np. raporty okresowe, czy zostały one zaewidencjonowane w urządzeniach, czy zniszczenie miało na celu zatajenie przychodów, itp.
 
Uzasadnienie
O obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących - dalej r.k.r. Stosownie do treści § 6 ust. 1 pkt 8 r.k.r. podatnicy są obowiązani przy prowadzeniu ewidencji za pomocą kas przechowywać kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
 
Artykuł 53 § 21 pkt 5 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s., stanowi, że ilekroć w przepisach k.k.s. mowa jest o księgach należy przez to rozumieć inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.
 
Stosownie do regulacji k.k.s. karze podlega prowadzenie księgi w sposób nierzetelny oraz wadliwy. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
Zgodnie z art. 61 k.k.s., kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, prowadzenie nierzetelnie księgi lub w sposób wadliwy podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 
Ponadto, zgodnie z treścią art. 62 § 3 k.k.s., karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega ten kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. Takiej samej karze podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W wypadku mniejszej wagi, sprawca ww. czynów podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 
Kary wymierzone kwotowo orzeka się za wykroczenia skarbowe, a kary określone w stawkach dziennych w sprawach za przestępstwa skarbowe.
Gdyby okoliczności sprawy wskazywały na fakt popełnienia wykroczenia skarbowego sprawca powinien być ukarany według stawek określonych zgodnie z art. 48 § 1 k.k.s. Kara za wykroczenie może w 2017 r. wynieść od 200 zł do 40.000 zł. Zgodnie bowiem z powołaną podstawą prawną, kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ustawa nie określa konkretnych kwot do określonych czynów podaje tylko zakres minimalny i maksymalny nakładanej kary.
 
W przedstawionej sprawie może mieć też miejsce ukaranie mandatem karnym, którym to można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatem maksymalna grzywna nałożona mandatem, który stosuje się do czynów mniejszej wagi, może wynosić w 2017 r. 4.000 zł.