Fosfor, jako główny składnik nawozów i pasz, jest powszechnie stosowany w rolnictwie, lecz nie istnieją żadne jego substytuty. Zasoby fosforu są ograniczone, ceny bardzo niestabilne, a znaczne jego ilości są obecnie marnowane, co powoduje obawy co do przyszłych cen tego surowca i jego dostępności w UE oraz na całym świecie.


Prowadzone konsultacje mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można zapewnić dostępność rezerw dla przyszłych pokoleń oraz zminimalizować niepożądane efekty uboczne dla środowiska związane z wykorzystywaniem fosforu. Fosfor spływający z pól do cieków wodnych może na przykład prowadzić do zwiększenia wzrostu roślin wodnych i glonów – zjawiska zwanego eutrofizacją.

Wskazuje się szereg działań, które mogłyby poprawić obecną sytuację; należą do nich: stosowanie nawozów i pasz w bardziej ukierunkowany sposób, ograniczenie erozji gleby, a także zachęcanie do recyklingu fosforu pochodzącego z obornika, ścieków i kompostu. Respondentów zachęca się do refleksji na temat działań, które można podjąć, aby promować odzyskiwanie z innych źródeł, takich jak żywność i odpady ulegające biodegradacji.

W ramach konsultacji pyta się także o opinie na temat sposobów rozwiązania problemów popytu i podaży, sposobów radzenia sobie z ryzykiem zanieczyszczenia gleby, oraz technologii lub innowacji, które powinny być wspierane w celu poprawy zrównoważonego stosowania fosforu.

Konsultacje potrwają do 1 grudnia 2013 r. Komisja przeanalizuje zgłoszone opinie w ciągu 2014 r. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane w odpowiednich obszarach polityki, od polityki rolnej poprzez strategie związane z wodą i odpadami po prace związane z surowcami.

Link do komunikatu konsultacyjnego>>

Źródło: www.europa.eu